Anbi-info

Naam: Geschied en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘de Oranjeboom’
RSIN / Fiscaal kenmerk ANBI: 816519109
KvK 40280994

Contactgegevens

Secretariaat

Mortelweg 24, 4847 BB Teteringen
e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl
IBAN: NL83 INGB 0001 1281 88 BIC code: INGBNL2A op naam van Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘de Oranjeboom’ te Breda e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl

Bestuurssamenstelling

Drs. F.P.M. Saan (voorzitter)
mr. M.P.L. Adriaansen (secretaris)
M.R.M. Dalinghaus (penningmeester)
mw. Q.K. van Aerts
G.A.M. Janssens

Beleidsplan

De vereniging toekomstbestendig te maken

  • naar organisatie,
  • meerwaarde voor de leden
  • meer structurele financiële bronnen
  • maximaal gebruik van de moderne media
  • maximale toegankelijkheid van alle publicaties van De Oranjeboom

Beloningsysteem

Er worden in beginsel geen vergoedingen verstrekt anders dan voor gemaakte kosten.

In geval een beloning i.v.m. bijzonder geleverde prestaties passend is dan blijft dat bij een kleine materiële attentie.

In zeer bijzondere gevallen kan het erelidmaatschap toegekend worden of een voordracht voor een onderscheiding.

Doelstelling

De Oranjeboom stelt zich ten doel haar leden kennis te laten nemen van ontwikkelingen op cultuurhistorisch gebied binnen stad en land van Breda.
Doelstelling wordt bereikt door het uitbrengen van een (semi-)wetenschappelijke reeks Jaarboeken, organiseren van lezingen, symposia, excursies en aanbieden van informatie.
Een uitvoerige toelichting op de doelstelling vindt u in ons beleidsplan

Verslag uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording:

Staat baten en lasten 2016
Balans 2016
Begroting 2017 2018

Reacties zijn gesloten.